زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزیر امور داخله کشور، دردفتر کارش با ، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، دیدار کرد.
دوشنبه ,8 می , 2017

تاج محمد جاهد

در این دیدار ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، از همکاری سازمان ملل با حکومت افغانستان سپاسگذاری کرد.

وزیر امور داخله همچنان برنامه های کاری خویش در وزارت امور داخله را با نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در میان گذاشته و به ویژه بر توجه جدی در امر رسیده گی به حقوق بشر و حقوق زنان تاکید ورزید.

 

تنفیذ قانون، تامین امنیت، اصلاح ساختار های تشکیلاتی پولیس، مبارزه با تروریزم، ، به کار گماری کدر های شایسته و مسلکی در پست های مهم امنیتی، شفافیت و حسابدهی، بهبود روابط پولیس با مردم و تقویت نیروهای خاص از مواردی بود که وزیر امور داخله در دیدارش با نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، از آن به عنوان اولویت های کاری خویش یاد نموده و بر تعهد جدی رهبری این وزارت در راستا عملی ساختن این اولویت ها تاکید کرد.

 

وزیر امور داخله تصریح کرد که بررسی ها از چگونگی وضعیت پولیس به شدت جریان دارد و به زودی مبتنی بر نتایج این بررسی ها، برنامه های عملی وزارت امور داخله برای بهبود آغاز میگردد.

 

در همین حال، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، از پیشرفت های حکومت وحدت ملی به ویژه در عرصه امنیتی، ابراز خرسندی نموده گفت، که سازمان ملل متحد همواره از تلاش های همه جانبه وزارت امورداخله  حمایت می کند.