زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
چهارمین نشست کمیتۀ اجرایی مصونیت غذایی و تغذیه برگزار شد
چهارشنبه ,25 دلو , 1396

جلسۀ نوبتی کمیتۀ اجرایی آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه امروز سه شنبه (24 دلو 1396) به ریاست نصرالله ارسلایی، رییس عمومی دارالانشای شورای وزیران و اشتراک نمایندهگان وزارتخانهها و ادارههای دولتی، نهادهای توسعهیی، سازمانهای ملی و بینالمللی، تعدادی از سفارتخانههای کشورهای خارجی و جامعۀ مدنی در کاخ سپیدار برگزار شد

در این نشست روی فعالیتهای انجام شده برای بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذایی در وزارتها و ادارات شامل در آجندای ملی امینت/مصونیت غذایی و تغذیه در طی یک ماه گذشته، مشکلات محصولات لبنی وارداتیشیرو قیماق، اصالت، مصونیت، محتوا و چگونگی اعلانات نوشابههای گاز دار و انرژی زا و شاملسازی شاخصهای تغذیه و امنیت غذایی در سایر اسناد برنامههای ملی از جمله میثاق شهروندی و اهداف انکشافی پایدار برای افغانستان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت

در بحث پیرامون مشکلات محصولات وارداتی لبنیشیرو قیماق، نمایندۀ وزارت صحتعامه ابراز داشت که آن وزارت ارزیابیهای لازم را در این مورد آغاز کرده و نمونۀ این محصولات را به بخش لابراتوارهای وزارت صحتعامه فرستاده است. وی افزود به محض دریافت نتایج نهایی آزمایشها، گزارش آن را با کمیتۀ اجرای امنیت غذایی و تغذیه شریک خواهد ساخت. رییس جلسه از پیگیری مشکلات این محصولات لبنی با وزارت داخله خبر داده افزود که وزارت داخله نیز شواهد مؤثقی را دال بر سمی بودن و تقلبی بودن این محصولات دریافت نکرده است و منتظر نتایج آزمایشهای لابراتواری از وزارت صحتعامه میباشد تا تصمیم نهایی را در این مورد اتخاذ کنند

در جلسه، تصمیم گرفته شد تا وزارت صحت عامه در همکاری با کمیته بینالوزارتی حمایت از مستهلکین که تحت نظر وزارت محترم تجارت و صنایع کار میکند دربارۀ اصالت و محتوای نوشابههای انرژی زا و نوشابههای گازدار، ضررهای احتمالی آنها بالای صحت شهروندان و چگونگی شیوهی اعلانات بازاریابی این نوشابهها را ارزیابی کرده و پیشنهادات مشخص خود را در مورد چگونگی اعلانات و عرضهی چنین نوشابهها به جلسهی بعدی ارایه بدارد

نصرالله ارسلایی از تلاشهای گروپهایی کاری‌یی که بالای چگونگی شاملسازی شاخصهای امنیت غذایی و تغذیه در برنامههای ملی میثاق شهروندی و اهداف انکشافی پایدار کار میکنند قدردانی کرده تقاضا کرد تا از نتایج کار خود در جلسهی بعدی کمیتۀ اجرایی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه گزارش دهند