زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کابینه، تغییرات بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی ۱۳۹۷ را در پرنسیب مورد تائید قرار داد
چهارشنبه ,27 ژوئن , 2018

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.
در آغاز جلسه، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر قدردانی از کارکردهای اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه؛ مدال عالی دولتی غازی امان الله خان را به ایشان تفویض نمود.
سپس آقای حکیمی از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر پذیرفتن استعفای شان ابراز سپاس نموده، گفت که در اثر سعی و تلاش وزارت مالیه و حمایت رئیس جمهور کشور ارتباطات با نهاد های کمک کننده به بلندترین سطح رسیده، دسپلین بودجوی که بتواند افغانستان را تمویل نماید اساس گذاشته شده و در مسیرش قرار گرفته است.
متعاقباً رئیس جمهور کشور ضمن اظهار سپاس از کارکردهای اکلیل حکیمی وزیر مالیه؛ اجراآت وی را در قبال مدیریت مالی کشور، دیپلوماسی اقتصادی و بلند بردن عواید ملی و جایگاه افغانستان در منطقه بخصوص آسیای مرکزی، ایجاد سیستم مالی و مدیریت موثر با کادر مسلکی ستایش کرد.
بعداً رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را به جلسه کابینه خیر مقدم گفت و در امور محوله برای شان موفقیت های مزید را استدعا نمود.
طبق اجندا اکلیل حکیمی تغییرات بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارایه نمود و گفت که تزئید در بودجه عادی شامل بخش حقوق تقاعد ملکی و نظامی، کود پالیسی، بودجه سکتور امنیتی برای امنیت مساجد و تکایا، اعمار منازل و اپارتمانهای برای ورثه شهدا، مصارف اکرامیه، کمبود معاشات در ادارات مختلف و سایر موارد صورت گرفته؛ همچنان تزئید در بودجه انکشافی شامل کمبود بودجه در بخش قراردادها، پروژه های جدید و تنقیص وجوه در پروژه های که قابلیت مصرف را الی اخیر سال مالی ندارند می باشد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه تغییرات بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی ۱۳۹۷ را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه متذکره را با در نظر داشت وجوه قابل تنقیص و تزئید پیشنهاد شده از سوی وزارت های امور مهاجرین و عودت کننده گان، شهر سازی و مسکن و معادن و پترولیم تصحیح و طی مراحل نماید.
همچنان کابینه وزارت مالیه را موظف کرد که اصلاحات اساسی را در گمرکات بخصوص در بخش های امنیتی بعمل آورده، اجرای بودجه برای وزارت ها را منوط به ازدیاد عواید از سوی آنها نموده، در وزارت امور خارجه و عدلیه این امر را مشروط به اصلاحات کادری در بخش دیپلوماتیک و حقوق و قضایای دولت ساخته، کمیته مالی را برای مدیریت املاک دولتی جهت استفاده موثر آن در مشارکت عامه خصوصی ایجاد، مصارف بودجه را به تفکیک ولایات و میکانیزم واضح سفرهای خارجی دولتی را با نهاد های ذیربط ترتیب نماید.
به همین ترتیب کابینه، وزارت مالیه را به همکاری نهاد های ذیربط موظف نمود تا بودجه را برای کوتاه مدت و دراز مدت جهت مبارزه با خشکسالی و سیلاب ها در نظر گرفته و بودجه اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا افغانستان را بعد از تائید شورای ملی به آن اداره انتقال دهد.
هکذا کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت های ذیربط وظیفه سپرد تا تعهدات خویش را در قبال مبارزه با فساد انجام داده، کدرهای موجود را در ولایت بررسی و در شفاف سازی پروسه تعیینات در ولایات سعی نموده، پیرامون تعهدات خویش با والیان ولایات هماهنگی لازم داشته، پلان اعمار تالار ها، مساجد جامع و تعمیر اداری ولسوالی ها و طرح بیلانس واردات و صادرات را ترتیب نمایند.
همچنان کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارگانهای دفاعی و امنیتی، والیان و ولسوالان ولایات را موظف نمود تا در پروسه انتخابات مداخله نه نموده و بیطرفی خویش را حفظ نمایند.