زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی قرارداد جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری و ۵ قرارداد تدارکاتی دیگر را منظور کرد
دوشنبه ,21 حوت , 1396

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ برگزار گردید.
در این نشست، قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری مربوط ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (ATRA) با سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده مجموعاً ۳۸۳ میلیون دالر و ۵ قرارداد تدارکاتی به ارزش مجموعی ۴۷۵ میلیون افغانی منظور گردید که پروژه های آتی الذکر را شامل می‌گردد:

قابل ذکر می‌باشد که قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری صرف برای ۴ شرکت داوطلب (افغان بیسیم، اتصالات، روشن و(Asia Consultancy Group)  منظور گردید و اما به شرکت داوطلب پنجمی در پروسۀ  (Amania & Connectivity International) که به گونۀ مشترک آفر ارائه کرده اند، بنابر موجودیت ملاحظات در زمینه تضاد منافع و عدم تکمیل نمودن موارد زیادی از شرایط، قرارداد اعطا نگردید و همچنان برای شرکت روشن قرارداد در پرنسیب و مشروط بر تصفیه مالیات، منظور شد.
باید تذکر داد که در پروسۀ داوطلبی این قرارداد شرکت   MTNنیز اشتراک کرده بود که از جانب هیأت ارزیابی ادارۀ اترا در مرحلۀ اول بنابر تکمیل نکردن شرایط اسناد داوطلبی، نا موفق ارزیابی گردیده است.
علاوه بر آن، کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قراردادهای پرزه‌ جات و تجهیزات مربوط د افغانستان برشنا شرکت، ملحقات بستر قطعات و جزوتام‌های مرکزی اردو ملی، تدارک اجناس مفروشاتی قول اردوهای مرکزی و ساحوی، پیشنهاد خریداری پرچون مواد اعاشوی فاسد شوندۀ قومندانی‌های سرحدی که از طریق ترانسپورت زمینی ناممکن می‌باشد، کاهش قیمت قرارداد پروژۀ انتقال گندم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و فسخ قرارداد حبوبات مورد نیاز تاسیسات وزارت صحت عامه را نیز تائید کرد.
از سوی هم، گزارش‌های بررسی پروژۀ شفاخانۀ ۱۰۰ بستر ولایت کاپیسا و بررسی کارکرد شرکت‌های خصوصی داخلی تفتیش از جانب هیات‌های مؤظف به کمیسیون ارائه و سفارشات مطروحۀ آن ها مورد تایید قرار گرفت.
رئیس‌جمهور غنی در مورد پروژۀ شفاخانۀ کاپیسا یکبار دیگر تاکید کرد که پروژه باید مطابق به زمان باقیمانده قرارداد از جانب شرکت قراردادی تکمیل گردد، زیرا موجودیت شفاخانه نیازمندی مبرم مردم شریف ولایت کاپیسا می‌باشد.
رئیس‌‌جمهور در رابطه به شرکت‌های خصوصی داخلی تفتیش اذعان داشت که پیرامون یافته های گزارش هیات موظف باید اقدامات جدی صورت گیرد، زیرا شفافیت کاری این شرکت‌ها و صحت گزارشات تفتیشی آنها از  امور مالی  شرکت‌های خصوصی، قابل سوال می‌باشد و در صورتی که هر کدام از این شرکت‌ها گزارش ناقص و یا تزویری ارائه می‌دارند، باید مورد پیگرد قرار گیرند.
در این جلسه، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.