زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید شامل سرک، مواد لوژستیکی و تجهیزات را به ارزش ۲.۴ میلیارد افغانی منظور کرد
سه شنبه ,30 عقرب , 1396

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته، در ارگ برگزار گردید.
در این جلسه درخواست اعطای قرارداد ۱۰ پروژه جدید به شمول اعمار سرک، مواد لوژستیکی و تجهیزات مختلف به ارزش ۲.۴ میلیارد افغانی پس از بررسی  مورد تائید قرار گرفت که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:

علاوه بر تائید اعطای قرارداد پروژه های فوق الذکر، تعدیل در پروژه های ( ساختمان سرک لته بند سروبی، اعمار سرک جمال آغه بولغین و پته درۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان و تمدید میعاد بدون افزایش قیمت پروژه خدمات مشورتی و مراقبتی سرک حلقوی قیصار- لامان برای شش ماه و  قرارداد مواد اعاشوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی) نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در همین حال کمیسیون تدارکات ملی برخی از پروژه ها و پیشنهادات شامل اجندا در این جلسه را به نسبت عدم تکمیل معیارات مبتنی بر هدایت احکام قانون و طرزالعمل نافذه تدارکات کشور مورد تائید قرار نداده، جهت تکمیل معیارات و رفع ملاحظات، آن را اعاده نمود.
همچنان در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی بر نقش نظارت مردمی و سهم سازمان های اجتماعی در تطبیق مؤثر پروژه های ملی، تاکید نمودند.
در این جلسه برعلاوۀ رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه،  سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، کاکس پارلمانی و دیده بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.