زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی ۲۴ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱,۸ میلیارد افغانی منظور کرد
دوشنبه ,29 می , 2017

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در ارگ، ۲۴ قرارداد را به ارزش بیشتر از یک میلیارد و ۸۹۸ میلیون افغانی منظور کرد.
قراردادهای منظور شده قرار ذیل اند:

در این جلسه، کمیسیون تدارکات ملی پروژۀ خدمات مشورتی استخدام مشاور تخنیکی برای معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، پروژه دیزاین، اعمار، نصب و منتاژ بند برق آبی کوچک سوختوک ولایت دایکندی (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) و پروژه ساخت سرک از سنگرسرای (مرکز ولسوالی کامه ولایت ننگرهار) الی  قریه نوآباد این ولسوالی را جهت بررسی‌های بیشتر و رفع نواقص تخنیکی اعاده نمود.
کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژۀ ساخت سرک از مرکز  ولسوالی کامه الی نوآباد، فیصله کرد تا موضوع ارائه اطلاعات نادرست، توسط شرکت پیشنهادی را برای ساخت این جاده از سوی وزارت فواید عامه به گونه دقیق و همه جانبه بررسی شود و در صورت تخلف شرکت متذکره، طبق احکام قانون تدارکات جهت محرومیت به اداره تدارکات ملی معرفی گردد.
کمیسیون تدارکات ملی در مورد شرکت تفتیش کننده‌ی که مسئولیت تفتیش مالی شرکت فوق الذکر را داشته است، فیصله نمود تا این شرکت نیز به دلیل تبانی، جعل و کتمان حقایق، تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته و جواز فعالیت آن، مطابق به قوانین نافده کشور ملغا اعلام شود.
در این جلسه، برعلاوه مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، برخی ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند