زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
دیزنی لند ( DisneyLand ) در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا
جمعه ,19 جوزا , 1391

دیزنی لند ( DisneyLand )  در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا