زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مجسمه آزادی ( Statue of Liberty ) در شهر نیویورک آمریکا
جمعه ,8 ژوئن , 2012

مجسمه آزادی ( Statue of Liberty )  در شهر نیویورک آمریکا