زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا
جمعه ,19 جوزا , 1391

 پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا