زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
Conservatory Garden in Central Park, New York
جمعه ,19 جوزا , 1391

Conservatory Garden in Central Park, New York