زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
New York City
جمعه ,19 جوزا , 1391

New York City