زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

گالری فلم سینمایی افغانستان: