زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

گالری فلم مستند افغانستان: