زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

گالری عکس امریکا:

کاخ سفید (  White House )  در واشینگتن دی سی آمریکا

کاخ سفید ( White House ) در واشینگتن دی سی آمریکا

کاخ سفید (  White House )  در واشینگتن دی سی آمریکا...