زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به هدف قراردادن منابع عمدۀ پروسس مواد مخدر
دوشنبه ,29 عقرب , 1396

 صلح و ثبات در افغانستان، نیازمند مبارزۀ جدی با اقتصاد جرمی، تولید، پروسس و ترافیک مواد مخدر می باشد که مواد مخدر یکی از منابع عمدۀ تمویل جنگ و تروریزم محسوب می شود.
حکومت افغانستان باتوسل به این رویکرد که بدون مبارزه با اقتصاد جرمی، تأمین صلح و ثبات دشوار خواهد بود، تصمیم و تدابیر جدی را برای هدف قراردادن منابع پروسس مواد مخدر روی دست گرفته است تا همۀ مراکز پروسس و تجارت مواد مخدر در کشور، محو گردد.
شب گذشته، برای نخستین بار، عملیات محو منابع پروسس مواد مخدر با پشتیبانی نیروهای امریکایی در افغانستان، آغاز شده است که تمرکز عمدۀ این عملیات در مرحلۀ کنونی، بالای هلمند به ویژه ولسوالی های سنگین، موسی قلعه، کجکی و نوزاد می باشد. در مجموع، هشت مرکز عمدۀ پروسس مواد مخدر در حملات هوایی دیشب مورد هدف قرار گرفته و نابود شده است.
حکومت افغانستان تصریح میدارد که جنگ کنونی، جنگ مواد مخدر و منبع اساسی تمویل طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به شمار میرود و تروریستان با استفاده از آن به فعالیت می پردازند، اما کمپاین محو مواد مخدر یکی از اهداف استراتیژیک حکومت افغانستان می باشد.
مواد مخدر میلیون ها انسان را متضرر نموده است و شمار زیادی از خانواده ها و جوانان افغان، از اثر استفادۀ این پدیدۀ شوم، در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند.