زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی گزارش یافته های هیئت تخنیکی وزارت معارف را استماع نمود
سه‌شنبه ,5 ژانویه , 2016

هیئت تخنیکی

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با هیئت تخنیکی بررسی وزارت معارف در ارگ دیدار کرد.

 

این هیئت به تعقیب پایان کار هیئت قبلی و در پرتو یافته های گزارش آن، یافته های تخنیکی خویش را در حضور رهبری وزارت معارف و شرکای بین المللی آن، به رئیس جمهور ارائه نمود.

 

ابتدا، هیئت تخنیکی یافته های خود را که در آن به مواردی چون نظارت از پروژه های ساختمانی، کیفیت عرضۀ خدمات معارف، تعداد معلمین و شاگردان و چگونگی پروسۀ تقرر معلمین پرداخته شده بود، ارائه کرد.

 

در یافته های هیئت تخنیکی آمده است که میکانیزم فعلی برای جلوگیری از فساد اداری و استفاده از منابع به شکل شفاف، پاسخگو نمی باشد. همچنان یافته ها نشان می دهد که مردم و جامعه مدنی به معلومات کافی دسترسی ندارند تا از کارکرد های این وزارت نظارت کنند تا در صورت موجودیت مشکلات آنرا گزارش دهند.

 

یافته های بررسی هیئت نشان می دهد که صلاحیت عقد قراردادهای شماری از ساختمان های مکاتب در سطح ولایات به شوراهای معارف داده شده بود و در بعضی موارد ساختمان های مکاتب تکمیل نگردیده و یا کار پروژه های ساختمانی با وجود پرداخت پول آغاز نشده است.

 

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش هیئت مذکور، با در نظرداشت نقش مهم مردم و جامعه مدنی در جلوگیری از فساد اداری، به مسؤلین هدایت داد که یک میکانیزم ارزیابی و گزارشدهی را در وزارت معارف ایجاد کنند تا مردم و فعالان مدنی عرضه خدمات، کیفیت معارف، ساختمان مکاتب و تعداد معلمین و شاگردان را نظارت کنند و در صورت موجودیت مشکل آنرا به مراجع مربوط گزارش دهند.

 

رئیس جمهور همچنان هدایت داد تا فهرست تمام مکاتب ترتیب گردد و قراردادهای که توسط شوراهای معارف عقد گردیده بود نیز مشخص شود، در صورتیکه کار ساختمانی شماری از مکاتب آغاز و یا تکمیل نگردیده باشد و یا هم قراردادها مشکل داشته باشند، شوراها و شرکت ها پاسخگو قرار گیرند.

 

رئیس جمهور کشور در مورد موجودیت معلمین خیالی در وزارت معارف گفت، باید یک برنامه سرتاسری راه اندازی شود تا ارقام مقایسه شود و تعداد واقعی و حقیقی معلمین وزارت معارف تثبیت گردد. او علاوه کرد که معاشات معلمین نیز باید بگونه کامل و سراسری از طریق بانک و یا خدمات مبایل پرداخت شود که این کار در جلوگیری از هرگونه سؤ استفاده کمک خواهد کرد.

 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به افزایش حضور زنان در چوکات وزارت معارف، به مسؤلین این وزارت هدایت داد که برنامه عملی را روی دست گیرند تا بر اساس آن افراد شایسته در سطح رهبری و پائین تر از آن جذب شوند و در استخدام معلمین نیز اولویت به فارغان پوهنتون ها، به ویژه برای طبقۀ اناث داده شود که از این طریق شفافیت پروسه استخدام تضمین و عدالت نیز تأمین گردد.