زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سیگار: با وجود مصارف گزاف، نه امنیت افغانستان خوب است و نه رشد اقتصادی آن
شنبه ,30 ژانویه , 2016

سیگار

اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان “سیگار” در گزارش اخیر خود بازهم نوشته است که با وصف میلیاردها دالر مصرف امریکا در افغانستان، نه امنیت این کشور اطمینان بخش است و نه رشد اقتصادی آن.

در این گزارش که به کانگرس امریکا سپرده شده، آمده است که نزول اقتصاد جهانی بر اقتصاد افغانستان هم تأثیر گذاشته و درجه بیش از حد بیکاری مخصوصاً در بین زنان در افغانستان منبع نگرانی می باشد.

در گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان که ۲۳۰ صفحه می باشد و روز گذشته به نشر رسید، آمده است که این اداره توانسته است از سال ۲۰۰۹ تا حال با اصلاح سیستم مصارف امریکا در افغانستان بیش دو میلیارد دالر صرفه جویی کند و تنها در سه ماه اخیر سال ۲۰۱۵ توانسته از مصرف بیهوده ۱۰۰ هزار دالر جلوگیری نماید.