زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پول های ضایع شده وزارت دفاع امریکا در افغانستان!
دوشنبه ,18 ژانویه , 2016

سیگار

نشریه واشنگتن اکزامینر در مورد پول های ضایع شدهء وزارت دفاع امریکا در افغانستان مطلبء را نشر کرده است.
در آغاز این مطلب آمده است که کانگرس امریکا در مورد میلیونها دالری که از سوی وزارت دفاع این کشور در افغانستان ضایع شده ابراز نگرانی کرده است.

این مسئله در کمیته قضایی مشران جرگه و کمیته خدمات نظامی این کشور مطرح شده است و قرار است اولین نشست در این مورد هفتهء آینده دایر شود.

به گفتهء نشریه واشنگتن اکزامینر، رئیس کمیتهء قضایی مشران جرگهء امریکا روز جمعه نامهء را در همین مورد به اداره سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان فرستاده است.

در این نامه در مورد گروه کاری کسب و کار و ثبات مربوط وزارت دفاع امریکا، تقاضای بررسی رسمی صورت گرفته است.

در این نامه که به سیگار فرستاده شده است، چوک گراسی نوشته است که: ” به عقیده من وزارت دفاع باید معلومات دقیق ارائه کند که پول های داده شده به گروهء کاری کسب و کار و ثبات چگونه به مصرف رسیده است. “

واشنگتن اکزامینر بخشی دیگر از نامه را نیز نشر کرده که در آن رئیس کمیته قضایهء مشران جرگه امریکا نوشته است که: ” می خواهم مطمین شوم که این همه پول ها بگونه قانونی به مصرف رسیده است. “

گروه کاری وزارت دفاع امریکا سال گذشته زمانی مورد انتقاد قرار گرفت که بر اساس گزارش ها، حدود چهل و سه میلیون دالر را برای ساختن یک تانک تیل به مصرف رسانده است، این قیمت ۱۴۰ بار بیشتر از ارزش یک تانک تیل مشابه به آن در پاکستان است که می توان با مصرف ۵۰۰ هزار دالر امریکایی آن را ساخت.

در این تحقیق که چندی پیش به نشر رسیده آمده است که گروه کاری وزارت دفاع امریکا ۵۴ میلون دالر را در پروژه های ضایع کرده است که برای استفاده از منابع طبیعی افغانها اختصاص داده شده بود.