زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
امریکا برای کندک های سیار افغان، تجهیزات و تعلیم می دهد
چهارشنبه ,30 جولای , 2014

تجهیزات

وزارت دفاع امریکا بعد از سال 2011 همچون جز آماده گی برای خروج سربازانش از افغانستان تعلیم و تربیه کندک های هجومی متحرک افغانستان را آغاز کرد و برای تهیه وسایط مورد نیاز آن هم قدم برداشت.

 

از جمله 634 واسطه مورد نیاز این قوا اکثریت آن تهیه شده و بدست سربازان کندک های سیار افغان گذاشته شده است. اما اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان سیگار  روز سه شنبه در گزارش اخیر خود نوشته است که در مورد موثریت این وسایط که با بیش از 661 میلیون دالر خریداری شده اند سوال های زیاد وجود دارد.

 

در گزارش سیگار به نارسایی ها در تامین پرزه جات این وسایط، ترمیم آنها و همچنان تربیه پرسونل برای استفاده درست از آنها اشاره شده است.

 

این ارزیابی در یک زمانی صورت می گیرد که تعداد سربازان امریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری به 9800 نفر کاهش داده شده و تعداد عساکر کشور های دیگر هم از 4000 بیشتر نخواهد بود.

 

شمار سربازان امریکایی در اوج حضور این کشور در افغانستان به 130 هزار نفر می رسید و کاهش این شمار به تقریباً ده هزار نفر مسوولیت و بار بزرگی را بر دوش قوای افغان و مخصوصاً بالای کندک های تهاجمی متحرک این کشور می گذارد.

 

در گزارش سیگار آمده است که تفتیش این قوای متحرک و وسایط دست داشته آنها که وزارت دفاع امریکا تهیه نموده است تنها در کابل و قندهار ممکن است و در دیگر نقاط افغانستان آنها نتوانسته اند این وسایط و فعالیت سربازان کندک های متحرک را تفتیش کنند. این یک مشکل عمده می باشد چون در یک زمانی که قوای محارب بین المللی افغانستان را ترک می کنند توانایی این عساکر قابل تفتیش نمی باشد.

 

دوم اینکه ماموریت تعلیم و تربیه ناتو در افغانستان سربازانی را که از این وسایط استفاده می کنند، صرف در یکی از ساحات مورد نیاز برای هشت هفته تعلیم می دهند.

 

این سه بخش راننده گی، استفاده از ماشیندار سوار بر واسطه حربی و قوماندانی این وسایط می باشد و حال اگر یکی از این افراد زخمی و یا کشته شود، دو نفر دیگر هیچ یک نمی تواند وظیفه او را انجام بدهد.

 

به نوشته اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان هر چند مقامات ناتو و امریکا گفته اند که تعلیم و تلاش ها را برای پُر کردن این خالیگاه ها آغاز کرده و تا ختم سال این نارسایی ها را رفع خواهند کرد، ولی به نوشته سیگار نگرانی ها در مورد توانایی این قوا در جنگ های آینده علیه طالبان مخصوصاً در یک زمانی که حامیان بین المللی قوای افغان این کشور را ترک می کنند، زیاد می باشد.