زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه: ایجاد کود بودجه‌ای مستقل در عرصه مهاجرت یک ضرورت جدی است
چهارشنبه ,12 فوریه , 2020

جلسۀ کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت‌کننده‌گان، امروز سه‌شنبه (22 دلو، 1398) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه ج.ا.ا در قصر سپیدار تدویر یافت

نخست، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان از جلسه ایجاد کود بودجه‌ای مستقل برای عودت کننده‌گان و بی‌جاشدگان با وزرات خانه‌های سکتوری گزارش ارایه کرده و افزود که دو وزارت در حال حاضر کود بودجه‌ای مستقل برای بی‌جاشده‌گان دارند

در ادامه، در مورد کمک‌های اضطراری برای حوادث زمستانی گزارش ارایه شد. براساس گزارش، بودجۀ رسیده‌گی به حوادث اضطراری، تصویب و نهایی شده است. رییس اجراییه ایجاد کود بودجه‌ای مستقل را در عرصه مهاجرت، یک ضرورت جدی عنوان کرده و بر عملی‌شدن آن تأکید ورزید

در ادامه، دفتر هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در رابطه با بررسی و ارایه پلان کمک‌های بشری در سال 2020 گزارش داد

همچنان، کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهده‌گان، در رابطه با کمک مالی دولت عربستان سعودی برای انکشاف وضعیت عودت کننده‌گان و پیش‌رفت کارها در این بخش گزارش ارایه کرد

در ادامه، در مورد پلان عملیاتی برای استفاده از تعهدات مجمع جهانی پناهنده‌گان برای افغانستان گزارش ارایه شد

دکتور عبدالله عبدالله ضمن تأکید بر دست‌رسی عودت‌کننده‌گان به صحت و معارف گفت که رسیده‌گی به موقع به بیجاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان در صدر برنامه‌های کمیتۀ اضطرار و نهادهای مسوول قرار داشته باشد