زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
دیزنی لند ( DisneyLand ) در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا
جمعه ,8 ژوئن , 2012

دیزنی لند ( DisneyLand )  در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا