زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا
جمعه ,8 ژوئن , 2012

 پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا