زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
Conservatory Garden in Central Park, New York
جمعه ,8 ژوئن , 2012

Conservatory Garden in Central Park, New York