زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
New York City
جمعه ,8 ژوئن , 2012

New York City