زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
امریکا به بخش های ترانسپورت هوایی و زمینی کمک می کند.
پنج‌شنبه ,14 ژوئن , 2012

معین وزارت ترانسپورت ایالات متحد امریکا روزچهارشنبه گفته است که کشورش، افغانستان رادرساخت زیربناهای حمل ونقل زمینی، شبکۀ راه آهن وبخش هوانوردی کمک های فنی می کند.

معین وزارت ترانسپورت ایالات متحد امریکا، جان دی پروکاری که به کابل آمده است، با وزارت های ترانسپورت وهوانوردی وفواید عامه، یاداشت های همکاری های درآزمدت را امضاء کرد که بربنیاد آن همکاری های ایالات متحد امریکا با افغانستان دراین بخش ها توسعه خواهدیافت.

وزارت ترانسپورت وهوانوردی افغانستان گفته است که با امضاء یاداشت همکاری دربخش حمل ونقل میان افغانستان-امریکا، خدمات حمل ونقل زمینی وهوایی درکشورتوسعه خواهد یافت وزمینه ساخت زیربناها دراین بخش فراهم خواهد شد.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفته است: « با امضاء این پروتوکول ما می توانیم ظرفیت های خوبی را دربخش ترانسپورت زمینی وهوایی وساخت زیربنا ها داشته باشیم واین پروتوکول فصل تازۀ ازهمکاری های گروپی ما و امریکا دراین بخش خواهد بود.»

ازسویی هم وزارت فواید عامۀ افغانستان گفته است که به دنبال پیمان راهبردی میان افغانستان-امریکا، امضاء یاداشت همکاری ها میان وزارت های ترانسپورت وهوانوردی وفواید عامه دوکشور، گذشته ازکمک های مالی ایالات متحد امریکا، زمینه ارائه خدمات معیاری را دراین بخش ها درافغانستان فراهم خواهد ساخت.

وزیر فواید عامه، نجیب الله اوژن گفته است: « با کمک های فنی ومالی ایالات متحد امریکا به بخش زیربناه های ترانسپورتی درافغانستان ازجمله ساخت شبکه راۀ آهن، ما می توانیم کدرهای فنی دراین بخش داشته باشیم وادارات خودرا نیزبا ابزار معیاری مهندسی مجهز کنیم.»

جان دی پروکاری گفته است: «این یاداشت های همکاری، به ادامۀ امضاء توافقنامۀ راهبردی میان رییسان جمهورامریکا وافغانستان، امضاء می شود و این یاداشت ها به ما کمک می کند، تادرچارچوب گروپ کاری باهم یکجا، تا رسیدن نشست توکیو کارکنیم.»

گفتنی ست که ایالات متحد امریکا، درحدود یازده سال گذشته دربخش های ترانسپورت زمینی وهوایی، بلند بردن ظرفیت کارمندان بخش هوانوردی، وساخت زیربناهای ترانسپورتی به افغانستان کمک کرده است.

 

 

 

طلوع نیوز