زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمک 268 میلیون دالری امریکا به افغانستان
پنج‌شنبه ,14 ژوئن , 2012

مقام های وزارت خارجه و سفارت امریکا در کابل اسنادی را امضا کردند که قراراست کمک قابل توجهی ازسوی امریکا به افغانستان صورت گیرد.
گفته شده است که این اسناد آغازکننده مرحله دوم حمایت ازبرنامه های تقویت پولیس ،حقوق جزا، و روند مبارزه با مواد مخدراست.
به گفته مقام های وزارت خارجه مجموع کمک های امریکا در مرحله دوم این برنامه به 268 میلیون دالر می رسدکه میان معین سیاسی وزارت خارجه و رییس هماهنگی حاکمیت و تنفیذ قانون سفارت ایالات متحده امریکا در محل وزارت امور خارجه امضا شده است.
آقای لودین دراین محفل اظهار امیدواری کرد که این کمک تا سال 2013 مصرف شود و روی کیفیت کار پولیس و روند مبارزه با مواد مخدر تاثیرات خوبی داشته باشد.
معین سیاسی وزارت خارجه امریکا را یکی از بزرگترین کمک کننده ها به افغانستان دانست و گفت که آمریکا در تمامی زمینه ها همکار ملت ما بوده است.
به گفته آقای لودین، برنامه هایی که شامل این برنامه می شود توافقات میان دوکشوررا که درسال 2009 صورت گرفته بود گسترش می دهد.
“هان کلیم” رییس هماهنگی حاکمیت و تنفیذ قانون سفارت امریکا در این محفل بر حمایت کشورش از افغانستان در عرصه های گوناگون تاکید کرد.
به گفته او هدف استراتژیک دوکشور رسیدن به مرحله ای است که حکومت داری خوب بوجود بیاید و امنیت در کشور برقرارشود.
این کمک ها در حالی صورت می گیرد که قراراست در روزهای نزدیک سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور امضا شود.

امریکا بزرگترین کشور حمایت کننده افغانستان بعدازکنفرانس بن درسال 2001 بوده است.

خبرگزاری بخدی